Author Topic: Tko smije ploviti brod stranih zastava u Hrvatskoj po najnovijim zakonima  (Read 18852 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline gp333

 • Kadet
 • *
 • Posts: 28
Takodjer evo sto bi se desilo u ovom slucaju:

BiH drzavljanin ima firmu na Malti i ta firma je vlasnik broda koji nije platio PDV. Brod ima EU Malta zastavu i dolazi u RH.

Evo kako bi se on "proveo"  :toothy4:

Offline dmeter

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1668
Takodjer evo sto bi se desilo u ovom slucaju:

BiH drzavljanin ima firmu na Malti i ta firma je vlasnik broda koji nije platio PDV. Brod ima EU Malta zastavu i dolazi u RH.

Evo kako bi se on "proveo"  :toothy4:
Morao bi donjeti isječke da ti je plačeno mirovinsko i zdrastveno u Malti i Matrikula.

Sportski aktivni klubovi Večinom im grad kupi opremu plati PDV i da na korištenje.
U JK Strožancu je plačen PDV  ali mogu proivjerit

Offline gp333

 • Kadet
 • *
 • Posts: 28
Morao bi donjeti isječke da ti je plačeno mirovinsko i zdrastveno u Malti i Matrikula.
RE: ma bah.. upitno je da neka zemlja stranog drzavljana ima pravo pitat takve stvari. To mozes pitat samo svog drzavljana

a da ne spominjemo da u pola zemalja svijeta nisi obavezan placat mirovinsko i zdravstveno, pocevsi od USA pa nadalje... Po tome savjetu ni jedan USA drzavljan nebi uplovio u RH doslovce!


Sportski aktivni klubovi Večinom im grad kupi opremu plati PDV i da na korištenje.
RE: i super, onda osnujem klub pa da mi kupe... ma nije ni to tocno bas... kupe tima koji su vise pri drzavi i stari klubovi. To sto imas udruga tipa klub ne znaci da ce ti grad kupit ikakvu opremu!


U JK Strožancu je plačen PDV  ali mogu proivjerit
RE: nema potrebe... nemoj se muciti :-) to sto smo govorili su te neka hipotetske opcije...


Zakljucak je da mozda na neprofitni klub nekako "izvrda"
ili ako imas i jos neko drzavljanstvo, a sve ostalo je HR dobrano pokrila; Za porez smo spremni. To nema ikakave brige.

Offline dmeter

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1668
Raspitao sam se. Znaš da ima  ECO 12 metara regatna.Brodici je plačen PDV i dan je samo od vlasnika na korištenje klubu.sad je problem uprkos ugovoru o korištenju i održavanju. Znaš da ga je bura potopila i razbila u lućici. JK nema velike prihode.
Obavljenim ulaganjima zakupoprimac je povećao vrijednost poslovnog prostora, a raskidom Ugovora o zakupu zakupodavac dolazi u posjed tako uređenog poslovnog prostora. Prema tome, ako je zakupoprimac koristio pravo na odbitak pretporeza zaračunanog na izvršeno ulaganje, smatramo da po raskidu ugovora o zakupu zakupoprimac treba izvršiti obračun ukupnih ulaganja koja je imao tijekom trajanja zakupa i obračunati porez na dodanu vrijednost na vrijednost ukupno izvršenih ulaganja u smislu odredbe članka 2. stavak 1, točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, neovisno o tome što, kako je navedeno u upitu, nema prema ugovoru pravo zakupodavcu zaračunati ulaganje u tuđu imovinu.

Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona.

Člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09. i 123/10.) propisano je da se rashodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit smatraju smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza koja imaju za posljedicu smanjenje kapitala a u svrhu povećanja prihoda odnosno dobiti.

Odredbama članaka 10. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08.) propisano je da se porezne Činjenice utvrđuju prema njihovoj gospodarskoj biti.

Hrvatski standard financijskog izvještavanja broj 5 - Dugotrajna nematerijalna imovina (Nar. nov., br. 30/08, i 4/09,; dalje u tekstu HSFI 5) pod točkama 5., 6., i 7. navodi da se neku nematerijalnu imovinu treba priznati samo ako je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati imovini pritjecati poduzetniku, i ako se trošak nabave te imovine može pouzdano izmjeriti. Poduzetnik treba procijeniti vjerojatnost očekivanih budućih ekonomskih koristi koristeći razumne i prihvatljive pretpostavke koje predstavljaju najbolju procjenu menadžmenta da se postave ekonomski uvjeti koji će postojati tijekom vijeka uporabe te imovine. Poduzetnik koristi prosudbu da procijeni stupanj izvjesnosti u svezi priljeva budućih ekonomskih koristi koji se mogu pripisati upotrebi neke imovine na temelju dokaza raspoloživih u vrijeme početnog priznavanja, s tim da se veće značenje pridaje vanjskim dokazima.

Sukladno točki 30. MSFI-a 5 ostatak vrijednosti nematerijalne imovine s određenim korisnim vijekom trajanja treba biti nula, osim ako: (a) postoji obveza treće strane da će tu imovinu kupiti na kraju vijeka uporabe, ili (b) postoji aktivno tržište za tu imovinu, i: (i) ostatak vrijednosti se može odrediti prema tržištu, i (ii) vjerojatno je da će takvo tržište postojati na kraju vijeka uporabe te imovine.

Nematerijalna imovina se prestaje priznavati sukladno točki 37. HSFI-a 5 kada nisu ispunjeni uvjeti iz točke 5. toga standarda, a osobito: prilikom otuđenja, ili kada se ne očekuju buduće ekonomske koristi od uporabe ili otuđenja. Dok točka 38. toga standarda propisuje da se rashodi ili prihodi koji proizlaze iz povlačenja ili otuđenja nematerijalne imovine priznaju u skladu s HSFI 6 - Dugotrajna materijalna imovina. HSF115 - Prihodi i HSF116 - Rashodi.

Sukladno točkama 11. i 12. HSFI 16 rashodi se priznaju u računu dobiti i gubitka kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obveza i koje se može pouzdano izmjeriti. To znači da se priznavanje rashoda pojavljuje istodobno s priznavanjem povećanja obveza ili smanjenja imovine. Rashodi se priznaju u računu dobiti i gubitka na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određene stavke prihoda. Ovaj proces se obično naziva sučeljavanje rashoda s prihodima, uključuje istodobno ili kombinirano priznavanje prihoda i rashoda koji prolazi izravno ili zajednički iz istih transakcija ili drugih događaja; primjerice, razni elementi rashoda koji čine trošak prodanih proizvoda priznaju se istodobno kad i prihod od prodaje proizvoda.

Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora (Nar. nov., br. 91/96., 124/97., 174/04. i 38/09.) člankom 4. stavcima 1. i 2. propisuje da se zakup poslovnog prostora zasniva ugovorom o zakupu. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u pismenom obliku.

Članak 5. stavak 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora propisuje da se ugovorom o zakupu poslovnog prostora zakupodavac obvezuje predati zakupniku određeni poslovni prostor na korištenje, a zakupnik se obvezuje platiti mu za to ugovorenu zakupninu. Nadalje stavak 2. točka 8. navedenog Zakona propisuje da ugovor o zakupu u pravilu sadrži odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima.

Prema navedenom, ugovorom u zakupu poslovnog prostora utvrđuje se zakupoprimcu pravo korištenja tuđe imovine te se i ulaganja u zakupljeni poslovni prostor smatraju ulaganjem u pravo korištenja. Ulaganja u zakupljeni poslovni prostor koja su po svom sadržaju investicijskog karaktera, a koja su opravdana, odnosno koja se učinjena u svrhu boljeg iskorištavanja poslovnog prostora s ciljem ostvarivanja prihoda, s poreznog aspekta se mogu smatrati porezno priznatim rashodom, ali tijekom razdoblja u kojem je utvrđeno pravo korištenja imovine i ako se izravno mogu povezati s određenim stavkama prihoda. Takva ulaganja se uobičajeno razmatraju kao ulaganja u nematerijalnu imovinu, odnosno kao ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu.

Prema navodima iz upita, zakupodavac i zakupoprimac su sklopili ugovor o zakupu poslovnog prostora prema kojem zakupoprimac preuzima obvezu ulaganja u poslovni prostor, međutim u slučaju prijevremenog raskida ugovora o zakupu zakupoprimac nama pravo zaračunati zakupodavcu izvršena ulaganja, niti je obvezan poslovni prostor vratiti u prvobitno stanje, dakle izvršena ulaganja se bez ikakve naknade predaju zakupodavcu. Nadalje, nije navedeno zašto je zakupoprimac pristao na sklapanje ugovora o zakupu prema kojemu isti preuzima sve rizike u slučaju prijevremenog raskida ugovora o zakupu.

Sijedom navedenoga, u predmetnom slučaju dio neamortiziranog ulaganja izvršenog na tuđoj imovini, a za koja je razvidno da se ostatak vrijednosti, odnosno neamortiziranog dijela ulaganja može utvrditi prema tržišnim vrijednostima ne može biti porezno priznati rashod, odnosno za priznavanje rashoda nisu ispunjeni uvjeti propisani naprijed navedenim propisima koji se odnose na sučeljavanje rashoda s stavkama prihoda.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i porezi


Uglavnom sad ECO leži na mulu i obnavlja se u kešu,donacijom i plačenim PDV

Offline dmeter

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1668
Idemo dalje.
da bi na tu sportsku udrugu ti registrirao brodicu sportsku naravno.

moraš napravit plan korištenja treninga i regata.
radni nalog za trening s popisom članova(moraju i odraditi neke regate poslije pogotovo djeca)biti članovi kluba ili nekog drugog kluba.
Odraditi regate barem svako 3 miseca

Jedni pali jer ACI bilježi križičima u teci koji je brod vanka koji nije, i poreznoj dostavija ACI fotokopiju izlaska i jedna plovidba od 3 dana nije bila pokrivena radni nalogom.a prije je knjigovodstvo dostavilo ispis kompletne dokumentacije.od ta 3 dana brod je bija u Visu na rivi.Sve luke nautičkog turizma upisuju sve dolaske i odlaske.PS carina tako provjerava i plačenu boravišnu pristojbu od lani.Ove godine je plačam.
Ovi su na upravnom sudu još proces traje,prihod im nije 5% od vrijednosti broda godišnje.
na tel. ti javim o kome je rijeć. Dokumentacija im je perfektna i pali su.Plovilo je u vlasništvu leasing tvrtke.2 člana posade plačeno mirovinsko i zdrastveno 6 mjeseci godišnje,problem taj isplov je bija za jedan uskrs a tada po papirima nisu radili.

Isto kao i ti kupili brod a fiktivnim najmom htjeli izbječi plačanje PDV.


Offline gp333

 • Kadet
 • *
 • Posts: 28
Isto kao i ti kupili brod a fiktivnim najmom htjeli izbječi plačanje PDV.

Ali ja nisam rekao da ja to zelim... samo da ima ta opcija, da se kroz jedrilicarski klub i neprofitnu aktivnost koju ionako zelis raditi moze definirati pravna konstrukcija;


Tvoj gornji primjer samo pokazuje kako su ti iz tog kluba sasvim u redu postupali... ne isploviti na USKRS i da to bude razlog drzave za napad na klub je samo takva stramota na strani drzave.

I osim toga ljudi nisu roboti, to je neprofitni klub, neko je mogao biti bolestan, nije mogao doci i sl.

Kako bilo to je za mene samo jedan od primjera u nizu da se u HR ne isplati biti poduzetnik nikojeg tipa, a i da neprofitni i neobavezni tip rada skriva zamke

To je kako ja vidim ovo