Author Topic: Tumač pojmova i pomorskih naziva  (Read 70766 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Mala od portala

 • Administrator
 • Barba
 • *****
 • Posts: 852
 • Riječi lete, zapisano ostaje
Tumač pojmova i pomorskih naziva
« on: December 13, 2012, 06:08:47 PM »

U namjeri da svim početnicima i onima koji tek uče osnove jedrenja, plovidbe općenito i broda, olakšam snalaženje, prenosim ovdje tumač pojmova koji se odnose na dijelove broda, opremu, tehnike jedrenja i plovidbe općenito. Sve je ovo već bilo napisano u temi o "Mornarskim tehnikama", a ovdje je samo preneseno kako bi se početnicima našlo na jednom mjestu.


Do sada "obrađivano", objedinjeno:

Akoštavanje - pristajanje
Alaj, alajo - vezanje, pristajanje bokom na rivu, mol, obalu, drugi brod ...
Alto, carica alto - podigač tanguna, eng. uphaul
Anel - krug, kolut, prsten
Argola, rudo - poluga na osovini kormila. Služi za upravljanje brodom (vidi kolo kormila)
Bakista, gavon - spremište (u kokpitu)
Baso, carica basso - priteg tanguna, eng. foreguy, downhaul
Baštun - kosnik kojim se prednje jedro "izbacuje" ispred pramca
Baza jedra - donji horizontalni dio jedra, eng. foot of the sail
Bimini – (brodski) suncobran (kokpita), tenda, najčešće sklopiv(a)
Bitva, kljuna - najčešće metalni objekt na palubi i na obali, za koji se fiksira privezni konop koji brod veže za obalu
Bocel - koloturnik (eng block)
Bokaporta, bokaporto – horizontalni ulaz (otvor) u prostor (potpalublje), iz tal. boka=usta i porta=vrata
Bokobran - pajet, "damfer", "erbeg"- čuva bokove broda od oštećenja kada je vezan uz obalu. Uvijek ih je nekoliko.
Bordižat – u širem smislu jedriti, u užem podrazumijeva jedriti u orcu protiv vjetra ali križati (viravati, virati, letati, orcati) više puta
Brac - privjetrena škota spinakera, eng. afterguy, guy
Briva -  inercija
Brunel - provrt  u rebru ili pregradi koji omogućava prolaz otpadne vode u santinama
Bukola - Ležaj kroz koji prolazi osovina. Ne mora biti kuglični (ugrađen u škrok?)  Bukola ili Bukula je čahura i ne mora nužno značiti ležaj jer se i u bukulu često stavlja ležaj koji se naziva kušinet
Bukola, tzv. Volvo bukola - gumeni tuljac sa semeringom kroz koji prolazi osovina, sprečava prolaz mora između trupa i pogon. osovine propele.
Cima, cime - konopi, špage, užad –
Cima - konop(čelo) koji služi za privez plovila
Čaklja, Mezomariner - drveni ili metalni štap s kukom na vrhu. Pomaže kod pristajanja, prilikom hvatanja konopa
Deblenjak, bum, lantina - horizontalni dio snasti jednim krajem pričvršćen za jarbol. Napinje donji dio glavnog jedra.
Deblenjača, gondolijera - konop od vrha jarbola (može i niže) do kraja buma, drži ga kada nije dignuto gl. jedro, eng. topping lift
Drica (tal. drizza) - vidi Podigač
Dric – (ital.) ravno-dricaj brod-poravnaj brod; dricaj timun-poravnaj timun
Flok (eng jib) - prednje jedro, raznih veličina, mijenjaju se ovisno o snazi vjetra
Gambet, Škopac (eng shackle) - metalna kopča (ima ih raznih) koja olakšava spajanje konopa i opreme po brodu
Gaša- omčana kraju konopa, npr. na kraju cime
Gavon, bakista - spremište (u kokpitu)
Genoa - najveće prednje jedro (flok), seže do iza jarbola, preklapa jarbol
Gindac - v. podigač
Grativ - dio jedra koji ulazi u kanal na jarbolu (glavno jedro) ili na prednjem štraju (flok)
Impeler - plastični rotor pumpe vodenog hlađenja
Kacati konop (eng trim) - zategnuti konop. Suprotno je laškati (eng ease) ili popustiti
Karabin - metalna kopča (ima ih raznih) koja olakšava spajanje konopa i opreme po brodu
Kaštanjol(a) -
Kljuna - vidi bitva
Kokpit - dio palube iz kojeg se obavlja upravljanje brodom
Kolo kormila - kolut, kolo kojim se upravlja listom kormila indirektno, putem prijenosa (vidi argola)
Kolona - niski (kameni) stup uz obalu, služi za vezivanje brodova
Kobilica, kolomba, kolumba - eng. keel
Korpomorto, kolpomorto - betonski blok za sidrenje (v. muring)
Krma - stražnji dio broda (eng stern)
Krožete, križevi - križevi na jarbolu (eng. spreader), uz pomoc sartija ukrućuju jarbol
Kurs - kut između pravca sjevera i uzdužnice broda, smjera plovidbe, izražen u stupnjevima 0o-360o
Kušinet(ital.)- klizni ležaj napravljen od masne bronce stavlja se na mjesta gdje kuglični ležaj                    ne zadovoljava zahtjevima
Laškati konop (eng ease)- popuštati konop (suprotno od kacati)
Leto (eng forestay) - pramčana sajla koja drži jarbol prema pramcu, od vrha jarbola ili nešto niže, do vrha pramca
Ligadura - nacin vezanja presječenog kraja konopa jednim tankim konopčićem, tako da se ne raspliće
Lira, violina - vršni križ koji stoji okrenut prema provi
Madir - uzdužna daska oplate drvenog broda, još i majer ili madjer
Majolica, ventan, ventam, dušica, mozak (eng. Leech Line) - konopčić koji prolazi stražnjim porubom jedra, kojim ga umirujemo (ako treperi) i zatvaramo samo rub
Manica - ručica kojom se okreće vinč
Matrikula, Madrikula - pomorska knjižica
Mura - konop koji drži genaker/drifter na baštunu
Muring - konop za vezivanje broda, jednim krajem vezan na dnu za npr. betonski blok, drugim krajem za brod (korpo morto)
Navigacija - snalaženje u prostoru (i na moru) pomću raznih navigacijskih pomagala i naših osjetila
Navigacija, terestrička - navigacija u blizini kopna (opažanjem markantnih orjentira)
Oćet - oko na jedru, roglju
Olujni flok - flok vrlo male povrsine, za vrlo jak vjetar
Orca - vidi plovidba oštro u orcu
Pajet – vidi bokobran
Pajol, podnica - drvene daske na podu
Partapaki – traži se tumačenje!!!
Pataraci – leteća zaputka, vrsta krmenog štraja u paru, s jarbola na krmu, za lijevu i desnu stranu, jedan u funkciji ovisno o uzdama (položaju gl. jedra)
Pasarela - (eng gangway) daska ili slicna konstrukcija pomoću koje se s broda silazi na kopno
Piumbatura, upletka - način spajanja različitih konopa, konopa i sajle, konopa i lanca, itd.također sprečava rasplitanje
Plovidba oštro u orcu - oštro u vjetar (eng close hauling), oko 45° u odnosu na realni vjetar
Plovidba u čistu krmu - kada vjetar puše iz smjera krme, u istom smjeru u kojem se brod kreće (eng down wind)
Plovidba u mezzonave (eng reaching) - s vjetrom koji dolazi točno u bok broda, pod 90o u odnosu na smjer plovidbe
Plovidba u pola krme - kada nam je smjer vjetra cca na kantunu barke (eng broad reaching)
Pocet (tal. Pozzetto) (eng. Cockpit) - vidi Kokpit
Podigač, gindac - konop kojim se podiže jedro (eng halyard)
Podnica - v. pajol
Pojati, zapojati -usmjeriti brod više niz vjetar od postojećeg kursa (eng. To Bear away), suprotno od orcati
Pojalabanda, kružiti - kružiti preko krme (eng. to gybe), manevar mijenjanja uzdi s vjetrom iz krmenih smjerova
Portel, portela - ulaz u brod
Porub jedra, stražnji - eng. Leech
Pramac, prova - prednji dio broda
Privjetrina - privjetrinska strana broda, eng. windward, suprotno zavjetrina (leeward)
Propeler, propela, - elisa, vijak (eng proppeler)
Radanča (eng timble) -  Plastični ili metalni (INOX ili pocinčano željezo) dio koji se stavlja u upletku konopa, štiti konop u dodiru sa anelom ili gambetom.
Randa - glavno jedro (tal.)
Randist - clan posade koji se bavi glavnim jedrom (tal.)
Razma - Gornji rub palube
Rogalj - vrh jedra ili kut jedra gdje se sastaju stranice (porubi) jedra
Rogalj, gl, jedro, gornji - eng. Head (of Sail)
Rogalj, gl, jedro, prednji - eng. Tack (of Sail)
Rogalj, gl, jedro, stražnji - eng. Clew (of Sail)
Rogalj, Jib (prednje jedro; genova-flok-jib), gornji - eng. Head of Jib
Rogalj, Jib (prednje jedro), prednji - eng. Jib Tack
Rogalj, Jib (prednje jedro), stražnji - eng. Clew of Jib
Santina - prostor, šupljina između rebara a ispod podnica ili pajola
Sartije, sartige, sarće, pripone - bočne pritege jarbola (eng shrouds), koje pomoću križeva drže jarbol uspravnim i ukrućuju ga
Skeg - podvodni perajasti izdanak trupa u funkciji nošenja (pridržavanja) kormila, može biti nastavak kobilice ili zaseban dio
Sprayhood – (brodski) vjetrobran, najčešće štiti ulaz u brod i kokpit od zalijevanja mora i vjetra
Stoper, štoper - mehanizam koji fiksira konope čak i kada su pod velikim opterećenjima
Surganje - sidrenje; Surgaj! – obaraj (spuštaj) sidro!
Škota - konop kojim se obavljaju osnovne regulacije jedra (glavno ima jednu, flokovi većinom dvije, spinaker i gennaker dvije) eng.sheet
Škotica - zavjetrena škota spina, eng. sheet
Škrok - nosač ležaja osovine, najčešće u obliku peraje, u blizini propele
Špije, moštraventi, moštrini, mostrini, vunice, en. tell tales – pokazuju strujanje vjetra
Špirun - baštun
Špring - privezni konop, u kombinaciji s drugim priv. konopima na privezištu sprečava pomicanje broda paralelno s obalom
Šteke, letvice - letvice na jedru, (eng. battens)
Štraj (krmeni) - sajla koja drži jarbol u uzdužnom smislu prema krmi, s krme do vrha jarbola (eng backstay)
Štraorcada - kada brod nekontrolirano pobjegne u vjetar
Štraorcavanje, štraorca - kada brod nekontrolirano, neželjeno skreće u vjetar
Štrapoja - kada brod nekontrolirano pobjegne niz vjetar
Šušur - mnoštvo oko nekog događanja, "muving"
Tambuć, tambuč  - ''kućica'' okruglog oblika na ulazu u potpalublje
Tambuć- bubanj(ital.) – vitlo ima tambuć na koji se omota  cima da bi se pomoću vitla brod                                   lakše približio rivi

Tangun - metalna, drvena ili karbonska cijev koja se koristi s spinakerom (rjeđe i s genovom), da učvrsti jedan od rogljeva
Terminali - završeci čeličnih sajli izvedeni na određeni način, ovisno o njihovoj funkciji
Traveler, klizač - mehanizam koji omogućuje pomicanje hvatišta škote jedra
Trcarol - krat na latinskom jedru, napravljen tako da je vrlo jednostavan za koristenje
Uzde, lijeve - vjetar dolazi s lijevog boka, bilo s prove ili krme, a bum je otklonjen desno (gledano s krme), eng. Port Tack
Uzde, desne - vjetar dolazi s desnog boka, bilo s prove ili krme, a bum je otklonjen lijevo (gledano s krme), eng. Starboard Tack
Vang, priteg buma - prijenos koji od pete jarbola ide do hvatišta na bumu (pod cca 45°, napinje bum prema dolje
Ventan, ventam - zadnji porub jedra (hipotenuza), eng. Leech
Verzine - letve na rebrima plovila postavljene sa strane pajola odnosno podnica kako bi spriječile njihovo pomicanje
Vinč - prolazno vitlo s multipliciranim prijenosom snage, najčešće služi za pritezanje konopa ali i lanca (sidro)
Vinč samonamatajući - ima nosić preko kojeg prelazi konop s valjka vinča među stezne ploče
Windeks - pokazivač smjera vjetra
Zaorcati - usmjeriti brod više u vjetar od postojećeg kursa (eng. To Luff up), suprotno pojati (eng. To Bear away)
Zavjetrina - zavjetrena strana (broda), eng. Lee Ward, suprotno od privjetrina (Wind Ward)
Zjevalica, zjevača - fino obrađen okov koji često stoji ugrađen u rubnu letvu, predviđen za prolaz priveznih konopa
Žabica – stoper za manje konope (i sile)


Nazivi članova posade:

Barba - kapetan, zapovjednik
Chief - I časnik
Sekondo - II časnik
Terco - III časnik
Noštromo - vođa palube ili stroja
Timunjer - kormilar
Kadet - vježbenik palube
Capo macchina (Makina) - upravitelj stroja
Struja - električar
Meho - mehaničar
As - vježbenik stroja
Kogo – kuhar
Moco (tal Mozzo) - mali   od kužine (kuhinje), od palube, od koverte (palube) - pomočnik

Moco- mali lančanik na zadnjem kotaču bicikle vjerojatno na to asocira mali od kužine
Čovjek mora napraviti ono što čovjek mora napraviti.  Žena mora napraviti ono što on ne može. (Rhonda Hansome)

Leo

 • Guest
Re: Tumač pojmova i pomorskih naziva
« Reply #1 on: December 13, 2012, 06:14:49 PM »
Mislim da bi u manovrama trebalo dodati:
Popuniti ili napuniti (skotu, podigac) odnosi se na potezanje zatezanje toliko da se izbjegne labavost, klaparanje, bez neke sile.
Povuci do zategnutosti.
Ajde uoblici to nekako rvacki knjizevno da se razumije :D

Seriola Dumerili

 • Guest
Re: Tumač pojmova i pomorskih naziva
« Reply #2 on: December 13, 2012, 08:09:25 PM »
To kazemo i "staviti u lavvor"

Offline mirjo

 • Timunjer
 • **
 • Posts: 154
Re: Tumač pojmova i pomorskih naziva
« Reply #3 on: December 13, 2012, 09:38:00 PM »
To kazemo i "staviti u lavvor"
a nekad i "refati konop"

bilo bi interesantno viditi neke od ovih izraza na književnom hrvatskom
pa onda probati prodiskutirati netom odjedrenu regatu tim rječnikom  ch4

Offline vdusevic

 • Noštromo
 • ***
 • Posts: 251
 • Gender: Male
Re: Tumač pojmova i pomorskih naziva
« Reply #4 on: December 13, 2012, 11:46:19 PM »
a nekad i "refati konop"

bilo bi interesantno viditi neke od ovih izraza na književnom hrvatskom
pa onda probati prodiskutirati netom odjedrenu regatu tim rječnikom  ch4
Pa bi dobio "barba, primi štrik" etc.etc. da ne ponavljamo tong47

Offline pelig

 • Barba
 • *****
 • Posts: 936
Re: Tumač pojmova i pomorskih naziva
« Reply #5 on: October 03, 2017, 02:43:39 PM »
Ja se ne bih složio s tom sprdnjom prema književnom hrvatskom. Pomorsku terminologiju književnog hrvatskog stvarali su uglavnom u XIX stoljeću profesori Nautike u Bakru, redom kapetani sa dugogodišnjim stažem na jedrenjacima duge plovidbe. Dakle nisu bili baš takovi bezveznjaci. Drugo je pitanje koliko su se ti izrazi primili. I sam više volim koristiti tradicionalne izraze nego književne; Ali iskreno rečeno dobijem ospice kad čujem riječi kao što su muring, sprejhud, bimini... To nema nikakove veze s tradicijom i ne mogu razumjeti da se netko ko rabi te izraze sprda s hrvatskim. Međutim kod nas, čim netko nauči dvije, tri strane riječi, odmah počne sebe smatrati svjetskim čovjekom i krene se izrugivati izrazima koje ne pozna, pa su mu strani!

Offline Strici

 • Admiral flote
 • **********
 • Posts: 6904
 • Gender: Male
Re: Tumač pojmova i pomorskih naziva
« Reply #6 on: October 03, 2017, 06:45:45 PM »
Mislim da bi u manovrama trebalo dodati:
Popuniti ili napuniti (skotu, podigac) odnosi se na potezanje zatezanje toliko da se izbjegne labavost, klaparanje, bez neke sile.
Povuci do zategnutosti.
Ajde uoblici to nekako rvacki knjizevno da se razumije :D

Možda bi pasalo  dotegnuti ?

 Ili prikupiti, ali je dotegnuti mislim bolje ?
Ne opterećujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budućnost !!!

Offline Spiru

 • Mali od palube
 • *
 • Posts: 1
Re: Tumač pojmova i pomorskih naziva
« Reply #7 on: August 01, 2020, 04:38:37 PM »
fali gori na popisu, tradicionalni pojmoovi: šotovento i šjoravento, za zavjetrinu i privjetrinu, inače je popis odličan