Tuma? pojmova i pomorskih naziva

Autor Mala od portala, Prosinac 13, 2012, 06:08:47 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Mala od portala


U namjeri da svim po?etnicima i onima koji tek u?e osnove jedrenja, plovidbe op?enito i broda, olakšam snalaženje, prenosim ovdje tuma? pojmova koji se odnose na dijelove broda, opremu, tehnike jedrenja i plovidbe op?enito. Sve je ovo ve? bilo napisano u temi o "Mornarskim tehnikama", a ovdje je samo preneseno kako bi se po?etnicima našlo na jednom mjestu.


Do sada "obra?ivano", objedinjeno:

Akoštavanje - pristajanje
Alaj, alajo - vezanje, pristajanje bokom na rivu, mol, obalu, drugi brod ...
Alto, carica alto - podiga? tanguna, eng. uphaul
Anel - krug, kolut, prsten
Argola, rudo - poluga na osovini kormila. Služi za upravljanje brodom (vidi kolo kormila)
Bakista, gavon - spremište (u kokpitu)
Baso, carica basso - priteg tanguna, eng. foreguy, downhaul
Baštun - kosnik kojim se prednje jedro "izbacuje" ispred pramca
Baza jedra - donji horizontalni dio jedra, eng. foot of the sail
Bimini â€" (brodski) suncobran (kokpita), tenda, naj?eš?e sklopiv(a)
Bitva, kljuna - naj?eš?e metalni objekt na palubi i na obali, za koji se fiksira privezni konop koji brod veže za obalu
Bocel - koloturnik (eng block)
Bokaporta, bokaporto â€" horizontalni ulaz (otvor) u prostor (potpalublje), iz tal. boka=usta i porta=vrata
Bokobran - pajet, "damfer", "erbeg"- ?uva bokove broda od ošte?enja kada je vezan uz obalu. Uvijek ih je nekoliko.
Bordižat â€" u širem smislu jedriti, u užem podrazumijeva jedriti u orcu protiv vjetra ali križati (viravati, virati, letati, orcati) više puta
Brac - privjetrena škota spinakera, eng. afterguy, guy
Briva -  inercija
Brunel - provrt  u rebru ili pregradi koji omogu?ava prolaz otpadne vode u santinama
Bukola - Ležaj kroz koji prolazi osovina. Ne mora biti kugli?ni (ugra?en u škrok?)  Bukola ili Bukula je ?ahura i ne mora nužno zna?iti ležaj jer se i u bukulu ?esto stavlja ležaj koji se naziva kušinet
Bukola, tzv. Volvo bukola - gumeni tuljac sa semeringom kroz koji prolazi osovina, spre?ava prolaz mora izme?u trupa i pogon. osovine propele.
Cima, cime - konopi, špage, užad â€"
Cima - konop(?elo) koji služi za privez plovila
?aklja, Mezomariner - drveni ili metalni štap s kukom na vrhu. Pomaže kod pristajanja, prilikom hvatanja konopa
Deblenjak, bum, lantina - horizontalni dio snasti jednim krajem pri?vrš?en za jarbol. Napinje donji dio glavnog jedra.
Deblenja?a, gondolijera - konop od vrha jarbola (može i niže) do kraja buma, drži ga kada nije dignuto gl. jedro, eng. topping lift
Drica (tal. drizza) - vidi Podiga?
Dric â€" (ital.) ravno-dricaj brod-poravnaj brod; dricaj timun-poravnaj timun
Flok (eng jib) - prednje jedro, raznih veli?ina, mijenjaju se ovisno o snazi vjetra
Gambet, Škopac (eng shackle) - metalna kop?a (ima ih raznih) koja olakšava spajanje konopa i opreme po brodu
Gaša- om?ana kraju konopa, npr. na kraju cime
Gavon, bakista - spremište (u kokpitu)
Genoa - najve?e prednje jedro (flok), seže do iza jarbola, preklapa jarbol
Gindac - v. podiga?
Grativ - dio jedra koji ulazi u kanal na jarbolu (glavno jedro) ili na prednjem štraju (flok)
Impeler - plasti?ni rotor pumpe vodenog hla?enja
Kacati konop (eng trim) - zategnuti konop. Suprotno je laškati (eng ease) ili popustiti
Karabin - metalna kop?a (ima ih raznih) koja olakšava spajanje konopa i opreme po brodu
Kaštanjol(a) -
Kljuna - vidi bitva
Kokpit - dio palube iz kojeg se obavlja upravljanje brodom
Kolo kormila - kolut, kolo kojim se upravlja listom kormila indirektno, putem prijenosa (vidi argola)
Kolona - niski (kameni) stup uz obalu, služi za vezivanje brodova
Kobilica, kolomba, kolumba - eng. keel
Korpomorto, kolpomorto - betonski blok za sidrenje (v. muring)
Krma - stražnji dio broda (eng stern)
Krožete, križevi - križevi na jarbolu (eng. spreader), uz pomoc sartija ukru?uju jarbol
Kurs - kut izme?u pravca sjevera i uzdužnice broda, smjera plovidbe, izražen u stupnjevima 0o-360o
Kušinet(ital.)- klizni ležaj napravljen od masne bronce stavlja se na mjesta gdje kugli?ni ležaj                    ne zadovoljava zahtjevima
Laškati konop (eng ease)- popuštati konop (suprotno od kacati)
Leto (eng forestay) - pram?ana sajla koja drži jarbol prema pramcu, od vrha jarbola ili nešto niže, do vrha pramca
Ligadura - nacin vezanja presje?enog kraja konopa jednim tankim konop?i?em, tako da se ne raspli?e
Lira, violina - vršni križ koji stoji okrenut prema provi
Madir - uzdužna daska oplate drvenog broda, još i majer ili madjer
Majolica, ventan, ventam, dušica, mozak (eng. Leech Line) - konop?i? koji prolazi stražnjim porubom jedra, kojim ga umirujemo (ako treperi) i zatvaramo samo rub
Manica - ru?ica kojom se okre?e vin?
Matrikula, Madrikula - pomorska knjižica
Mura - konop koji drži genaker/drifter na baštunu
Muring - konop za vezivanje broda, jednim krajem vezan na dnu za npr. betonski blok, drugim krajem za brod (korpo morto)
Navigacija - snalaženje u prostoru (i na moru) pom?u raznih navigacijskih pomagala i naših osjetila
Navigacija, terestri?ka - navigacija u blizini kopna (opažanjem markantnih orjentira)
O?et - oko na jedru, roglju
Olujni flok - flok vrlo male povrsine, za vrlo jak vjetar
Orca - vidi plovidba oštro u orcu
Pajet â€" vidi bokobran
Pajol, podnica - drvene daske na podu
Partapaki â€" traži se tuma?enje!!!
Pataraci â€" lete?a zaputka, vrsta krmenog štraja u paru, s jarbola na krmu, za lijevu i desnu stranu, jedan u funkciji ovisno o uzdama (položaju gl. jedra)
Pasarela - (eng gangway) daska ili slicna konstrukcija pomo?u koje se s broda silazi na kopno
Piumbatura, upletka - na?in spajanja razli?itih konopa, konopa i sajle, konopa i lanca, itd.tako?er spre?ava rasplitanje
Plovidba oštro u orcu - oštro u vjetar (eng close hauling), oko 45° u odnosu na realni vjetar
Plovidba u ?istu krmu - kada vjetar puše iz smjera krme, u istom smjeru u kojem se brod kre?e (eng down wind)
Plovidba u mezzonave (eng reaching) - s vjetrom koji dolazi to?no u bok broda, pod 90o u odnosu na smjer plovidbe
Plovidba u pola krme - kada nam je smjer vjetra cca na kantunu barke (eng broad reaching)
Pocet (tal. Pozzetto) (eng. Cockpit) - vidi Kokpit
Podiga?, gindac - konop kojim se podiže jedro (eng halyard)
Podnica - v. pajol
Pojati, zapojati -usmjeriti brod više niz vjetar od postoje?eg kursa (eng. To Bear away), suprotno od orcati
Pojalabanda, kružiti - kružiti preko krme (eng. to gybe), manevar mijenjanja uzdi s vjetrom iz krmenih smjerova
Portel, portela - ulaz u brod
Porub jedra, stražnji - eng. Leech
Pramac, prova - prednji dio broda
Privjetrina - privjetrinska strana broda, eng. windward, suprotno zavjetrina (leeward)
Propeler, propela, - elisa, vijak (eng proppeler)
Radan?a (eng timble) -  Plasti?ni ili metalni (INOX ili pocin?ano željezo) dio koji se stavlja u upletku konopa, štiti konop u dodiru sa anelom ili gambetom.
Randa - glavno jedro (tal.)
Randist - clan posade koji se bavi glavnim jedrom (tal.)
Razma - Gornji rub palube
Rogalj - vrh jedra ili kut jedra gdje se sastaju stranice (porubi) jedra
Rogalj, gl, jedro, gornji - eng. Head (of Sail)
Rogalj, gl, jedro, prednji - eng. Tack (of Sail)
Rogalj, gl, jedro, stražnji - eng. Clew (of Sail)
Rogalj, Jib (prednje jedro; genova-flok-jib), gornji - eng. Head of Jib
Rogalj, Jib (prednje jedro), prednji - eng. Jib Tack
Rogalj, Jib (prednje jedro), stražnji - eng. Clew of Jib
Santina - prostor, šupljina izme?u rebara a ispod podnica ili pajola
Sartije, sartige, sar?e, pripone - bo?ne pritege jarbola (eng shrouds), koje pomo?u križeva drže jarbol uspravnim i ukru?uju ga
Skeg - podvodni perajasti izdanak trupa u funkciji nošenja (pridržavanja) kormila, može biti nastavak kobilice ili zaseban dio
Sprayhood â€" (brodski) vjetrobran, naj?eš?e štiti ulaz u brod i kokpit od zalijevanja mora i vjetra
Stoper, štoper - mehanizam koji fiksira konope ?ak i kada su pod velikim optere?enjima
Surganje - sidrenje; Surgaj! â€" obaraj (spuštaj) sidro!
Škota - konop kojim se obavljaju osnovne regulacije jedra (glavno ima jednu, flokovi ve?inom dvije, spinaker i gennaker dvije) eng.sheet
Škotica - zavjetrena škota spina, eng. sheet
Škrok - nosa? ležaja osovine, naj?eš?e u obliku peraje, u blizini propele
Špije, moštraventi, moštrini, mostrini, vunice, en. tell tales â€" pokazuju strujanje vjetra
Špirun - baštun
Špring - privezni konop, u kombinaciji s drugim priv. konopima na privezištu spre?ava pomicanje broda paralelno s obalom
Šteke, letvice - letvice na jedru, (eng. battens)
Štraj (krmeni) - sajla koja drži jarbol u uzdužnom smislu prema krmi, s krme do vrha jarbola (eng backstay)
Štraorcada - kada brod nekontrolirano pobjegne u vjetar
Štraorcavanje, štraorca - kada brod nekontrolirano, neželjeno skre?e u vjetar
Štrapoja - kada brod nekontrolirano pobjegne niz vjetar
Šušur - mnoštvo oko nekog doga?anja, "muving"
Tambu?, tambu?  - ''ku?ica'' okruglog oblika na ulazu u potpalublje
Tambu?- bubanj(ital.) â€" vitlo ima tambu? na koji se omota  cima da bi se pomo?u vitla brod                                   lakše približio rivi

Tangun - metalna, drvena ili karbonska cijev koja se koristi s spinakerom (rje?e i s genovom), da u?vrsti jedan od rogljeva
Terminali - završeci ?eli?nih sajli izvedeni na odre?eni na?in, ovisno o njihovoj funkciji
Traveler, kliza? - mehanizam koji omogu?uje pomicanje hvatišta škote jedra
Trcarol - krat na latinskom jedru, napravljen tako da je vrlo jednostavan za koristenje
Uzde, lijeve - vjetar dolazi s lijevog boka, bilo s prove ili krme, a bum je otklonjen desno (gledano s krme), eng. Port Tack
Uzde, desne - vjetar dolazi s desnog boka, bilo s prove ili krme, a bum je otklonjen lijevo (gledano s krme), eng. Starboard Tack
Vang, priteg buma - prijenos koji od pete jarbola ide do hvatišta na bumu (pod cca 45°, napinje bum prema dolje
Ventan, ventam - zadnji porub jedra (hipotenuza), eng. Leech
Verzine - letve na rebrima plovila postavljene sa strane pajola odnosno podnica kako bi sprije?ile njihovo pomicanje
Vin? - prolazno vitlo s multipliciranim prijenosom snage, naj?eš?e služi za pritezanje konopa ali i lanca (sidro)
Vin? samonamataju?i - ima nosi? preko kojeg prelazi konop s valjka vin?a me?u stezne plo?e
Windeks - pokaziva? smjera vjetra
Zaorcati - usmjeriti brod više u vjetar od postoje?eg kursa (eng. To Luff up), suprotno pojati (eng. To Bear away)
Zavjetrina - zavjetrena strana (broda), eng. Lee Ward, suprotno od privjetrina (Wind Ward)
Zjevalica, zjeva?a - fino obra?en okov koji ?esto stoji ugra?en u rubnu letvu, predvi?en za prolaz priveznih konopa
Žabica â€" stoper za manje konope (i sile)


Nazivi ?lanova posade:

Barba - kapetan, zapovjednik
Chief - I ?asnik
Sekondo - II ?asnik
Terco - III ?asnik
Noštromo - vo?a palube ili stroja
Timunjer - kormilar
Kadet - vježbenik palube
Capo macchina (Makina) - upravitelj stroja
Struja - elektri?ar
Meho - mehani?ar
As - vježbenik stroja
Kogo â€" kuhar
Moco (tal Mozzo) - mali   od kužine (kuhinje), od palube, od koverte (palube) - pomo?nik

Moco- mali lan?anik na zadnjem kota?u bicikle vjerojatno na to asocira mali od kužine
?ovjek mora napraviti ono što ?ovjek mora napraviti.  Žena mora napraviti ono što on ne može. (Rhonda Hansome)

Leo

Mislim da bi u manovrama trebalo dodati:
Popuniti ili napuniti (skotu, podigac) odnosi se na potezanje zatezanje toliko da se izbjegne labavost, klaparanje, bez neke sile.
Povuci do zategnutosti.
Ajde uoblici to nekako rvacki knjizevno da se razumije :D

Seriola Dumerili


mirjo

Citat: Seriola Dumerili  u Prosinac 13, 2012, 08:09:25 POSLIJEPODNE
To kazemo i "staviti u lavvor"
a nekad i "refati konop"

bilo bi interesantno viditi neke od ovih izraza na književnom hrvatskom
pa onda probati prodiskutirati netom odjedrenu regatu tim rje?nikom  ch4

vdusevic

Citat: mirjo  u Prosinac 13, 2012, 09:38:00 POSLIJEPODNE
a nekad i "refati konop"

bilo bi interesantno viditi neke od ovih izraza na književnom hrvatskom
pa onda probati prodiskutirati netom odjedrenu regatu tim rje?nikom  ch4
Pa bi dobio "barba, primi štrik" etc.etc. da ne ponavljamo tong47

pelig

Ja se ne bih složio s tom sprdnjom prema književnom hrvatskom. Pomorsku terminologiju književnog hrvatskog stvarali su uglavnom u XIX stolje?u profesori Nautike u Bakru, redom kapetani sa dugogodišnjim stažem na jedrenjacima duge plovidbe. Dakle nisu bili baš takovi bezveznjaci. Drugo je pitanje koliko su se ti izrazi primili. I sam više volim koristiti tradicionalne izraze nego književne; Ali iskreno re?eno dobijem ospice kad ?ujem rije?i kao što su muring, sprejhud, bimini... To nema nikakove veze s tradicijom i ne mogu razumjeti da se netko ko rabi te izraze sprda s hrvatskim. Me?utim kod nas, ?im netko nau?i dvije, tri strane rije?i, odmah po?ne sebe smatrati svjetskim ?ovjekom i krene se izrugivati izrazima koje ne pozna, pa su mu strani!

Strici

Citat: Leo  u Prosinac 13, 2012, 06:14:49 POSLIJEPODNE
Mislim da bi u manovrama trebalo dodati:
Popuniti ili napuniti (skotu, podigac) odnosi se na potezanje zatezanje toliko da se izbjegne labavost, klaparanje, bez neke sile.
Povuci do zategnutosti.
Ajde uoblici to nekako rvacki knjizevno da se razumije :D

Možda bi pasalo  dotegnuti ?

Ili prikupiti, ali je dotegnuti mislim bolje ?
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Spiru

fali gori na popisu, tradicionalni pojmoovi: šotovento i šjoravento, za zavjetrinu i privjetrinu, ina?e je popis odli?an